×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Rezultati

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Glavni rezultat projekta KOC PMiS so usvojene kompetence zaposlenih v partnerskih podjetjih, na osnovi katerih bodo ta razvijala nove napredne in tržno uspešne produkte ter rešitve. S povezovanjem podjetij se je identificirala želja po dolgoročnem poslovnem sodelovanju, rezultati česar so že poslovna sodelovanja in prve skupne poslovne ideje.

 

V projektu bomo realizirali:

 • Vzpostavitev KOC-a na področju Pametnih mesti in skupnosti – KOC PMiS.
 • Izdelava kompetenčnega modela na področju Pametnih mest in skupnosti.
 • Oblikovanje programa usposabljanja ali podane pobude za pripravo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije za izobraževanje kadra na področju Pametnih mest in skupnosti.
 • Vzpostavitev kompetenčnega centra za kadre na področju pametnih mest in skupnosti.
 • Identificirana področja sodelovanja podjetij pri razvoju pametnih storitev.
 • Vključitev na projekt in usposabljanje 662 zaposlenih v partnerskih podjetjih.
 • Realizacija 1618 vključitev zaposlenih na usposabljanje: Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja.

 

Glavni doprinos našega KOCa je izobraževanje kadra tako na področju mehkih veščin kakor tudi na področju tehničnih znanj. Strokovna usposabljanja, ki smo jih izvedli so izjemno poglobljena in v večini tudi prilagojena partnerskim podjetjem. Področje Pametnih mest in skupnosti zahteva nove kompetence in izjemno strokovna znanja, ki so jih partnerska podjetja izkoristila za svojo rast v veliko večjem in bolj poglobljenem smislu, kot smo pričakovali v času priprave projektne prijave. V okviru projekta smo kompetenčni model, pri pripravi katerega so aktivno sodelovali partnerji, prenesli v prakso in tako v poslovne procese in rast podjetij. Usposabljanja, ki smo jih realizirali, so bila skladna s kompetenčnim modelom, pri čemer so podjetja krepila kompetence, ki so bila v okviru priprave kompetenčnega modela prepoznana kot njihove šibke točke. Izjemno ponosni smo tudi na velik izbor različnih usposabljanj, ki smo se jih skupinsko ali samostojno udeležili projektni partnerji. Prav tako smo v okviru projekta izvajali tudi notranja usposabljanja, s čimer smo direktno vplivali na prenos znanj in izkušenj iz trga med podjetji, kakor tudi za dodatno povezovanje med partnerji. Ponosni smo na to, da je več podjetij sodelovalo na določenih izobraževanjih, kar je pokazatelj, da so prestopili mejo konkurenčnosti in iščejo komplementarnost in medsebojno sodelovanje. Aktivno smo delovali na področju razvoja medsebojnega sodelovanja, rezultati česar se kažejo na odprtosti partnerjev za medsebojno sodelovanje, posledica česar bodo tudi dolgoročna poslovna sodelovanja med malimi, velikimi in srednje velikimi podjetji.

 

Partnerji so izvedli več usposabljanj, ki posredno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja. Osnovna paradigma pametnih mest je namreč:

 

 • 1. vzpostaviti pogoje za bolj učinkovito uporabo obstoječe infrastrukture (podatkovne, energetske, prometne, industrijske, ... ),
 • 2. dvigniti raven kakovosti bivanja (zmanjšanje izpustov, boljša mobilnost, lažji dostop do storitev,zmanjšanju odpadkov, zmanjšanje uporabe škodljivih materialov, ... ),
 • 3. zagotoviti dostopnost do storitev različnim deležnikom (IKT optimizacija, dostopnost, varnost),
 • 4. optimizacija procesov za obvladovanje projektov.

 

Partnerji izvajajo usposabljanja s področja mehkih veščin kot tehnična usposabljanja. Krepitev kompetence tehnološke odličnosti je predvsem namenjena za razvoj novih rešitev za pametna mesta in skupnosti, katerih glavno vodilo je zagotavljanje trajnostnega razvoja in razvoj rešitev, ki zmanjšujejo onesnaževanje okolja in ohranjanje naravne dediščine. Krepitev vseh ostalih kompetence s področja 'mehkih veščin' vpliva na povečevanje povezovanja partnerjev, kar tudi vpliva na povezovanje v verige dodane vrednosti zelenega razvoja in spodbuja trajnostni razvoj in inovativnost pri partnerjih.

Skupina podjetij je z medsebojnim sodelovanjem na usposabljanju prišla do identifikacije rešitev na področju pametnega transporta in samooskrbe. Obe rešitvi sta povezani z vzpostavitvijo verige dodane vrednosti na področju zelenega razvoja in predvidevata vključevanje vseh pomembnih deležnikov, s katerimi morajo tesno sodelovati podjetja, ki implementirajo iniciative in projekte s področja pametnih mest. S ciljno krepitvijo kompetenc glede na primanjkljaje (primanjkljaje smo izmerili na začetku projekta (maj 2017)  s pomočjo raziskave Merjenja razvitosti kompetenc) se kaže napredek pri udeležencih, podjetjih, pri prepoznavanju potreb s področja pametnih mest in skupnosti in zaznavanju priložnosti za projekte, kjer sodeluje več podjetij. Ob koncu projekta bomo ponovno izmerili razvitost kompetenc. S takšnim pristopom razvoja kompetenc se zagotavlja ustrezna izobrazbena struktura za reševanje sedanjih in bodočih družbenih izzivov na področju pametnih mest in skupnosti.

Vključeni zaposleni:

Slika: Delež zaposlenih po kohezijskih regijah in naslovu stalnega prebivališča

 

Statistika realizacije usposabljanj

Slika: Delež zaposlenih po kohezijskih regijah in naslovu stalnega prebivališča

 

 

Mreženje

 

Mreženje partnerjev in med partnerji poteka na več ravneh. V konzorciju posvečamo posebno pozornost medsebojnemu spoznavanju partnerjev in njihove dejavnosti, saj se zavedamo doprinosa, ki ga bo to imelo na dolgi rok. Partnerji so zainteresirani za dolgoročno medsebojno sodelovanje, predvsem na poslovnem področju. Na trgu pametnih mest in skupnosti so lahko podjetja v primeru povezovanja in razvoja skupnih rešitev in produktov izjemno uspešna, saj se predvsem zaradi svoje organizacije in majhnosti, lahko hitro prilagajajo na informacije in potrebe na trgu. Podjetja si medsebojno niso direktno konkurenčna, zaradi česar pri samem povezovanju in mreženju ne zaznavamo preprek in problemov. Na partnerskih sestankih posvetimo določen čas za medsebojno mreženje, saj smo zaznali povečan interes ter povpraševanje po mreženju in medsebojnem spoznavanju. Povezovanje partnerjev ima dodatno tudi pozitiven vpliv na prenos dobrih praks med podjetji, kakor tudi informacij o usposabljanjih. Dodatno v okviru projekta poteka intenzivno mreženje v okviru skupnih usposabljanj.

 

Tudi člani projektne pisarne smo se udeležili dogodkov, ki jih je za vse KOC-e organiziral Sklad in so bili namenjeni mreženju in izmenjavi dobrih praks. Udeležili smo se delavnice "Učinkovito ekipno delo in organizacijski odnosi" z druženjem, ki jo je Sklad organiziral dne 15. 5. 2018 v Orehovem gaju. Na delavnici smo pridobili številne dodatne informacije, ki nam koristijo pri uspešni realizaciji projekta, hkrati pa se je naša projektna ekipa dodatno spoznala. Na delavnici smo spoznali predstavnike drugih KOC-ev, kar je imelo pozitiven vpliv na prenos dobrih praks med KOC-i in spoznavanje preprek s katerimi se srečujejo.

 

Informiranje in promocija

Pomemben vir informacij za partnerje predstavlja tudi spletna stran KOC PMiS. Vsebine na splošni spletni strani so namenjene informiranje širše javnosti o rezultatih projekta. Druge deležnike in javnost smo informirali preko spletne strani konzorcija in na raznih sestankih interesnih skupin v okviru pametnih mest in skupnosti (SRIP, GZS, MOP, MGRT, GURS, univerze, raziskovalne in druge inštitucije ipd.), ki smo se jih udeležili predstavniki projektne pisarne, kakor tudi predstavniki partnerskih podjetij.

V sklopu promocijskih aktivnosti smo se dne 26.1.2018 in 27.1.2018 udeležili in aktivno sodelovali na sejmu Informativa 2018. Na Informativi smo pod okriljem Sklada pripravili predstavitev KOC PMiS, prilagojeno ciljni publiki in jim na ta način predstavili možnosti in priložnosti, ki jih na karierni poti generira področje pametnih mest in skupnosti. Informativa enkrat na leto, pred informativnimi dnevi, na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini - od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Na tem dogodku sta Andreja Smole in Alenka Planinc Rozman zbrani publiki predstavili poklice, ki se bodo v prihodnosti izoblikovali na področju pametnih mest in skupnosti. Predstavitev je bila prilagojena mladi publiki in njihovim interesom, hkrati pa je poskusila motivirati mlade k zgodnjemu pridobivanju kompetenc, ki bodo na tem področju pomembne.

 

Konferenca 2018

V zadnjem mesecu smo začeli v okviru konzorcija pripravljati aktivnosti za izvedbo konference, na kateri se bodo partnerji predstavili različnim deležnikom (CPI, inštitucije javne uprave, raziskovalni zavodi, zasebne inštitucije itd.) kot vzvod za zagotavljanje trajnosti pri nadaljnjem razvoju in nadgradnji kompetenčnega modela in njegovem vključevanju na področju upravljanja s kadri in znanjem. V nadaljevanju so podani cilji, ki jih spremljamo z organizacijo dogodka:

 

 • splošna prepoznavnost KOC PMiS,
 • prepoznavnost med strokovnimi deležniki,
 • predstaviti skupni model inovacijskega procesa od priložnosti do uspeha na trgu partnerjev na primeru vključenih 7 podjetij pod imenom EPMIS (evolucija pametnih mest in skupnosti)
 • model kompetenc v praksi – usposabljanje po metodi učenja s prakso
 • predstaviti programa usposabljanj v skladu s kompetenčnim modelom KOC PMIS,
 • predstavitev ekipe podjetij, ki ima kompetence za iniciative in projekte v pametnih mestih in skupnostih,
 • s pomočjo komuniciranja in konference zgraditi zavedanje o pametnih iniciativah in projektih, ki jih lahko trajnostno izvajajo zaposleni s kompetencami na področju pametnih mest in skupnosti, graditi kredibilnost / prepoznavnost učinka razvoja kompetenc na poslovne rezultate podjetij in vpliv rešitev, ki  podpirajo cilje trajnostnega razvoja (npr. zmanjša se onesnaženost, zmanjšanja prometa, varnejše okolje itd.) in kakovost življenja (lokalno, digitalno, optimizacija stroškov in časa, samouresničevanje ter razbremenitev),
 • povezati deležnike, zainteresirane javnosti in ciljne skupine.

 

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.